Lee Kum Kee

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

"Wij", "we", "ons" of "onze" betekent elk van de dochterondernemingen, filialen en gelieerde ondernemingen van Lee Kum Kee (hierna gezamenlijk aangeduid als de "onderneming"). Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door, want deze zijn van toepassing op uw gebruik van deze website ("website"). Als u deze website gebruikt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze pagina bij te werken. De herziene voorwaarden zijn van kracht zodra deze zijn geplaatst.

2. Registratie

 1. Mogelijk moet u zich bij ons registreren om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (subportal). Waar registratie is vereist:

  1. moet u ons voorzien van nauwkeurige, volledige en actuele registratie-informatie; en

  2. moet u gebruikersnamen en wachtwoorden die u van ons ontvangt veilig houden; en

  3. machtigt u ons om te veronderstellen dat elke persoon die met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikmaakt van de website u is of iemand die bevoegd is om in uw naam op te treden.

 2. U erkent dat uw gebruik van bepaalde subportals onderworpen kan zijn aan aanvullende algemene voorwaarden. Indien dit het geval is, wordt u hiervan in kennis gesteld en zullen deze aanvullende algemene voorwaarden:

  1. van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke subportal naast deze gebruiksvoorwaarden; en

  2. voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden voor zover deze tegenstrijdig zijn.

3. Services

 1. U erkent dat wij naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving:

  1. de website of enig deel van de website (met inbegrip van eventuele subportals waarvoor u zich dient te registreren) kunnen aanpassen; en

  2. deze website, enig deel van de website en de services die erop beschikbaar zijn zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen of beëindigen.

4. Inhoud van de website

 1. U erkent dat er auteursrechten en mogelijk andere intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud van de website rusten (intellectuele-eigendomsrechten). Tenzij dit uitdrukkelijk bij de wet is toegestaan, mag u het volgende niet zelf doen, er niet zelf aan deelnemen of een ander persoon niet toestaan dit te doen:

  1. de inhoud op enige manier verkopen, reproduceren, verspreiden, wijzigen, tonen, in het openbaar uitvoeren, afgeleide werken voorbereiden op basis ervan, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of

  2. inhoud gebruiken op enige andere website of in een computernetwerkomgeving voor welk doel dan ook; of

  3. op enige inhoud die bestaat uit downloadbare software reverse engineering toepassen; of

  4. anderszins inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van personen bij het gebruik van de website of enige inhoud ervan.

 2. Niets dat u op of in verband met de website doet draagt enige intellectuele-eigendomsrechten aan u over of verleent u een licentie om enige intellectuele-eigendomsrechten uit te oefenen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

5. U verbindt zich ertoe de website niet te gebruiken:

 1. voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, aanbieden of anderszins overdragen van inhoud waarvoor u niet het recht (eigendom, contractueel of fiduciair) hebt deze over te dragen of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is;

 2. om u uit te geven voor een andere persoon of entiteit door vervalste of gemanipuleerde inhoud over te dragen via het gebruik van enige services;

 3. voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, aanbieden of anderszins overdragen van inhoud die in strijd is met enig eigendomsrecht of enige intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een patent, handelsmerk, handelsgeheim of auteursrecht van enige partij;

 4. voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, aanbieden of anderszins overdragen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van aansporing, tenzij het overdragen van dergelijke reclame of dergelijk promotiemateriaal door ons uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan;

 5. voor het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins overdragen van inhoud die softwarevirussen of enige andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de websites en/of de achterliggende computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur zouden storen, schaden of beperken;

 6. voor het verstoren of onderbreken van de services of de servers of netwerken via dewelke de services worden aangeboden, of het niet naleven van enige vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke netwerken;

 7. voor het verzamelen of bewaren van persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers.

U erkent dat deze website niet verplicht is om inhoud vooraf te controleren, maar deze website heeft het recht (maar is niet verplicht) om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die via de services beschikbaar is. Zonder beperking van dit recht, heeft deze website het recht om enige inhoud te verwijderen die, naar zijn mening, in strijd is met de algemene voorwaarden of die, naar zijn mening, anderszins verwerpelijk is.

6. Links en reclame

 1. We hebben niet alle websites onderzocht die aan deze website zijn gelinkt en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van eventuele pagina's buiten deze website of voor enige andere websites die aan deze website zijn gelinkt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites die via reclame of via eventuele zoekmachines aan onze website zijn gelinkt).

 2. Sommige links op de website worden automatisch gegenereerd en kunnen voor sommige mensen aanstootgevend of ongepast zijn. Het opnemen van enige links impliceert op geen enkele wijze dat wij de gelinkte website onderschrijven en u gebruikt de links op uw eigen risico.

7. Het gebruik van de website is voor uw eigen risico

 1. U gebruikt de website op uw eigen risico. U dient de risico's met betrekking tot het gebruik van enige inhoud te beoordelen en te dragen, waaronder garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Met name waar informatie over bedrijven, investeringen of effecten wordt verstrekt op of via de website, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. U dient uw eigen onafhankelijke advies met betrekking tot enige inhoud in te winnen.

 2. Wij streven ernaar een gebruiksvriendelijke en functionele website aan te bieden, maar garanderen niet dat de inhoud foutloos is of dat de website of de server waarop deze draait vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 3. Hoewel we redelijke inspanningen verrichten om de inhoud te onderhouden, nemen we niet de plicht op ons om ondersteuning of onderhoudsdiensten te leveren voor de inhoud. We raden u sterk aan om kopieën bij te houden van inhoud die u op de website plaatst of onderhoudt.

 4. Als onderhoud of vervanging van eigendom, materiaal, apparatuur of gegevens door uw gebruik van de website nodig is, zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

 5. Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op de website op "as is"- en "as available"- basis aan u verstrekt, zonder enige vorm van garantie of voorwaarde, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties op geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid. We sluiten alle verklaringen en garanties uit voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

 6. Als een jurisdictie de uitsluiting van impliciete garanties volgens paragraaf (e) niet toestaat, maar wel beperkingen van een bepaalde mate toestaat, dan beperken we onze garanties tot die mate.

8. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover toegestaan door de wet, is geen enkele partij, met inbegrip van de onderneming, die is betrokken bij het creëren, produceren of het leveren van de website of enige inhoud aansprakelijk voor enige directe schade, incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade, verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van goodwill, voordelige koop of mogelijkheden, of verlies van verwachte besparingen die voortvloeien uit uw toegang tot, gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de website en de inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of enig ander wettelijk principe, en ongeacht of we wel of niet op de hoogte zijn van de kans op dergelijke schade.

 2. Als een jurisdictie de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens paragraaf (a) niet toestaat, maar wel een beperking van een bepaalde mate toestaat, dan is onze aansprakelijkheid tot die mate beperkt.

9. Annulering

 1. Waar u zich bij ons dient te registreren, kunt u deze registratie te allen tijde annuleren door ons hiervan op de hoogte te brengen. We kunnen uw registratie annuleren als u de website gedurende een langere periode niet bezoekt of als we redenen hebben om aan te nemen dat u toepasselijke wetgeving hebt geschonden, dat u hebt gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze overeenkomst, of dat u onze rechten of die van een andere partij hebt geschonden.

 2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden met als titel "Het gebruik van de website is voor uw eigen risico", "Beperking van aansprakelijkheid" en "Algemene bepalingen" blijven ook na annulering van uw registratie of beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

10. Kennisgevingen

 1. De nodige kennisgevingen aan u doen we door deze op de website te plaatsen. U gaat ermee akkoord:

 2. de website te bekijken voor kennisgevingen; en

 3. dat u wordt geacht een kennisgeving te hebben ontvangen wanneer deze op de website is geplaatst en zo aan u beschikbaar is gesteld.

11. Algemene bepalingen

 1. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal het niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk van kracht blijven en blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht. Op deze overeenkomst is het recht van Hongkong van toepassing. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Hongkong.

 2. U gaat er mee akkoord om ons, onze vertegenwoordigers, managers, medewerkers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enige vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke gerechtskosten en administratieve kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website of de inhoud of met uw schending van deze overeenkomst.

 3. Inhoud bevat dingen die u kunt zien, lezen, horen, downloaden of waartoe u zich toegang kunt verschaffen op of via de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, berichten, bestanden, gegevens, software, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekst en andere materialen).

12. Privacy

 1. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de onderneming als gevolg van uw gebruik van de website (bijvoorbeeld wanneer u zich op de website registreert). Als dit gebeurt, worden uw gegevens verwerkt volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van de onderneming.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Voor zover een vertaalde versie in strijd is met dit beleid, geldt de Engelse versie.

 

Juli en augustus nieuwsbrief aanmelding winactie

13. Geschiktheid

13.1 Aanbieding alleen open voor Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder, met uitzondering van werknemers van de promotor, hun directe familieleden en agentschappen en ieder ander die beroepsmatig is verbonden met de aanbieding.

13.2 Deze wedstrijd/promotie wordt niet gesponsord, gesteund, beheerd door of geassocieerd met Klaviyo.

14. Ontvangst Van De Prijs

14.1 Je doet automatisch mee als je op of voor 30 september 2021 bent aangemeld voor onze maillijst.

14.1.1 De computer kiest een willekeurige winnaar uit alle inzenders die zich binnen het bovengenoemde tijdvak hebben aangemeld. 

14.1.2 De einddatum is 30 september 2021, 23.59 uur.

14.2 De winnaar krijgt gedurende 6 maanden de Lee Kum Kee-saus thuisgestuurd (in totaal 6 flessen van onze signatuursaus. De producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid).

14.2.3 Uw adresgegevens zijn vereist. Deze worden gebruikt om een eventueel gewonnen prijs te bezorgen en dienen op verzoek gedeeld te worden met Lee Kum Kee.

14.2.4 Na verificatie contacteren we u binnen 5 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd, via e-mail. U dient binnen 3 dagen te reageren op dit bericht, anders zullen we een andere winnaar aanwijzen.

14.2.5 De prijzen worden binnen 5 dagen na bevestiging van de portokosten verzonden.

14.2.6 Houd rekening met een levertijd van uw prijs van 10 dagen vanaf de datum van verzending.

 

Meld u nu aan